OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR

1. My a vaše osobné údaje

Nakupovať prostredníctvom nášho e-shopu (www.carokamene.sk) môžete bez registrácie. Pochopiteľne, pri nákupnom akte sa nevyhneme spracúvaniu takých informácií, ktoré majú charakter osobných údajov. Pri ich ochrane sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Odoslaním objednávky na stránkach www.carokamene.sk nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Váš súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na našu adresu - poštovú alebo mailovú. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania vášho súhlasu - a údaje vzápätí vymažeme:

Marián Király
Uzbecká 25107/10B 

821 07  Podunajské Biskupice 

e-mail: carokamene@carokamene.sk 


Pri uzatváraní objednávky od vás potrebujeme nasledujúce údaje:

• meno a priezvisko
• dodaciu a fakturačnú adresu
• telefonický kontakt
• e-mailovú adresu

Vaše informácie aktívne využívame výhradne na účely vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na čas nevyhnutný na plnenie zmluvného vzťahu.

Na vašu e-mailovú adresu neposielame news-lettery /a to i napriek tomu, že pri spisovaní objednávky sa klientovi objavuje takáto možnosť; ide o pevne nadefinovaný prvok tohto formulára, vypracovaný poskytovateľom stránok www.webnode.sk, na ktorých je uložený aj portál www.carokamene.sk/. 


2. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym tretím stranám. S výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri správnom spracovaní, vybavení a doručení vašich objednávok. K takýmto spolupracujúcim subjektom patria najmä banky (napr. kvôli overeniu platby prevodom na účet), Slovenská pošta alebo iné doručovateľské služby.


Subjekt Marián Király (prevádzkovateľ internetových stránok Čarokamene) vyhodnocuje kvôli štatistickým analýzam informácie o používaní internetovej stránky www.carokamene.sk (napr. počet užívateľov navštevujúcich webovú stránku alebo zdroje, z ktorých ste sa "preklikli" na našu stránku). Tieto informácie sú iba číselné (bez osobných údajov) a použijú sa výsostne na potreby interných rozborov za účelom zlepšenia kvality našej internetovej stránky.


3. Nariadenie GDPR

Tento bod pojednáva o povinnosti prevádzkovateľa/subjektu dbať na ochranu vašich osobných údajov, a to podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Prevádzkovateľ/subjekt: Marián Király, Uzbecká 25107/10B, 821 07  Podunajské Biskupice, zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu OÚ - BA - OZP1 - 2020 - 072353 - 2, , č. živnostenského registra 110 - 288595.

Kontaktné údaje subjektu - adresa na zasielanie písomností: Marián Király, Uzbecká 25107/10B, 821 07  Podunajské Biskupice ; telefonický kontakt: +421 918 67 67 12; e-mailový kontakt: carokamene@carokamene.sk.


Dotknuté osoby:

  • akákoľvek fyzická osoba, ktorá využíva tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou,
  • akákoľvek fyzická osoba, ktorá je oprávneným zástupcom zákazníka našej spoločnosti, ktorý využíva tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou (v akomkoľvek právnom vzťahu k zákazníkovi),
  • akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webové stránky našej spoločnosti.


Prevádzkovateľ/subjekt spracúva osobné údaje dotknutých osôb - klientov a zástupcov klientov na nasledujúce účely:

  • E-shop - predaj tovaru zákazníkom internetového obchodu www.carokamene.sk (v tomto prípade spracúvame nasledujúce údaje: meno a priezvisko, dodacia a fakturačná adresa, telefonický kontakt, e-mailová adresa).
  • Klientsky servis - plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov (spracúvané údaje sú totožné).
  • Reklamácie - vybavovanie reklamačného procesu (spracúvané údaje sú totožné).


Pochopiteľne, pri kúpe a predaji vstupujú do procesu aj iné subjekty, ktoré môžu získať prístup k vašim údajom. Ide o:

  • Bankové či iné finančné subjekty, a to z dôvodu možnosti bezhotovostnej úhrady za poskytnutý tovar.
  • Doručovateľa tovaru, ktorým je Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.
  • Prevádzkovateľa stránok www.webnode.sk, na ktorých je uložená aj stránka www.carokamene.sk. Ide o spoločnosť Webnode AG, ID CH - 170.3.036.124-0, so sídlom Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Švajčiarsko.


Prenos vašich osobných údajov do 3. krajín zo strany subjektu (Marián Király) je vylúčený. Za prípadný prenos údajov zo strany prevádzkovateľa stránok www.webnode.sk (Webnode AG) nenesie subjekt žiadnu zodpovednosť. Rovnako je to aj v prípade bankových či iných finančných inštitúcií.


Čas, lehota uchovávania osobných údajov: vaše údaje budeme na stránkach www.carokamene.sk spracovávať počas 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej lehoty za tovar. Po uplynutí tejto lehoty ich budeme spracúvať, iba pokiaľ to stanovia zvláštne právne predpisy alebo pokiaľ to bude nevyhnutné z iných právnych dôvodov.


Je dôležité vedieť, aké máte v súvislosti s ochranou osobných údajov práva. Ide o tieto práva dotknutej osoby:
i. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
ii. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
iii. právo výmazu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
iv. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
v. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
vi. právo na prenosnosť osobných údajov,
vii. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
viii. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.


Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.


Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.


4. Používanie cookies

Internetový obchod www.carokamene.sk (ako aj naše webové stránky) využívajú súbory cookies na zlepšenie online služieb. Povolením prijímania cookies vo vašom prehliadači akceptujete používanie cookies - a tiež podmienky ich používania.


Čo sú cookies?

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa z našej webovej stránky ukladá na pevný disk užívateľa. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach z príslušného prístroja - počítača, notebooku, tabletu, mobilu. Informácie môžu napríklad zahŕňať adresu IP pripájacieho sa počítača, dátum a čas návštevy, odkazujúcu URL adresu, stránky navštevované na našom webe, typ použitého prehliadača a pod. Po odchode z webovej stránky sú dočasné súbory z vášho zariadenia vymazané. Trvalé cookies zostávajú v počítači alebo v mobilnom zariadení až do uplynutia ich platnosti alebo do momentu ich vymazania používateľom.


Ochrana osobných údajov

Súbory cookies neukladajú žiadne osobné údaje a sú používané na zostavenie anonymných, súhrnných štatistík vo vzťahu k používaniu stránok návštevníkom. Súbory cookies nám pomáhajú stanoviť výkonnosť našich stránok, ako aj prispôsobovať obsah stránok jedinečným zákazníkom.


Aké cookies používame?

Vyžadované - pomáhajú vám pohybovať sa po webových stránkach a vidieť určité funkcie. Tieto súbory napríklad zaisťujú uloženie položiek nákupného košíka pri všetkých krokoch procesu kreovania objednávky.

Funkčné - tieto súbory vám pomáhajú ukladať a pripomínať vám položky z nákupného košíka a umožňujú vytváranie zoznamov želaní.

Výkonnostné - našej strane pomáhajú porozumieť nákupnému správaniu návštevníkov. To nám umožňuje neustále vylepšovať webové stránky i štruktúru e-shopu.

Interakčné - používajú sa na to, aby ste mohli vyjadriť svoj názor - čo si myslíte o našich produktoch, službách či webových stránkach. Tieto súbory cookies vám umožnia vyjadriť postoje na sociálnych sieťach tak, že sa vám náš sortiment páči alebo že ho odporúčate iným.

Cielené reklamy - zapamätajú si vaše preferencie týkajúce sa produktov a nakupovania. Tieto súbory cookies nám umožnia zaisťovať, čo máte radi.


Ako zakázať použitie súboru cookie?
Nastavenia svojho prehliadača môžete kedykoľvek zmeniť tak, aby súbory cookies odstraňoval, resp. zabraňoval ich ukladaniu, pokiaľ s ich použitím vyslovene nesúhlasíte. Informácie o nastaveniach súborov cookies nájdete v príslušnej časti nápovede vášho zariadenia alebo prehliadača.


Všetky textové, novinárske, audiálne, audiovizuálne komunikáty a iné údaje na stránkach www.carokamene.sk sú výhradne duševným vlastníctvom subjektu Marián Király alebo osôb s ním spolupracujúcich. Tieto materiály a informácie nesmú byť akokoľvek použité, šírené alebo upravované bez súhlasu uvedeného subjektu.

Uvedené a uverejnené Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Takáto zmena či doplnenie sa nijakým spôsobom bez vášho výslovného súhlasu nedotkne vašich práv, ktoré vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste pravidelne navštívili našu webstránku a oboznámili sa s aktuálnou verziou Pravidiel ochrany osobných údajov.


V Bratislave 5. 4. 2020