Karmická tabuľka. Nájdite si svoj vek - a tabuľka vám prezradí, aké úlohy duše máte zvládnuť

18.04.2020

Život je spleť úloh, lekcií a skúšok. Počas pozemského bytia máme spracovať viacero výziev - a na základe toho, ako k nim pristúpime a ako ich zvládneme alebo nezvládneme, postupujeme vyššie či nižšie na pomyselnom Božom rebríku. Úspešne zdolané méty nás vystreľujú nahor - pretože sme duchovne múdrejší. Naopak, nedostatočne alebo nevhodne rozlúsknuté životné témy nás hádžu späť - aby sme si nimi prešli ešte raz. Sú obdobia, keď riešime vzťahy a lásku, inokedy zasa pritekajú starosti materiálneho či zdravotného rázu. Ku každému veku života prislúchajú iné lekcie, do ktorých sa treba "zahryznúť". Objasňuje ich unikátna orákulová tabuľka. Ak napríklad práve teraz prežívate 42. rok života, ste v etape, keď máte spracovať Boha a vieru.

*Téma na spracovanie: životné korene

Hlavné úlohy človeka v danom veku:

- mať pevné životné korene,

- fungovať v stabilite a na istých pilieroch,

- byť odvážny a nebojácny jedinec,

- nestratiť nádej,

- milovať život a mať radosť z pozemského bytia.


Životné lekcie, ktoré sa v danom období vyskytnú /a treba ich zdolať/:

- narušenie životných koreňov - a to vplyvom nečakaných zvratov či osudových zásahov,

- starosti pracovného, kariérneho alebo finančného rázu,

- strachy a obavy rôzneho druhu,

- skepsa a negativizmus.

/Pre deti vo veku 1, 8 alebo 15 rokov je nevyhnutné, aby ich obklopovalo stabilné rodinné prostredie, v ktorom vládne radosť, nádej a odvaha. V prípade, že im to rodičia neposkytnú, dochádza k celoživotnému porušeniu "koreňovej sústavy", čo má za následok, že takéto osoby nevedia nájsť pevnú pôdu pod nohami a ustavične tápajú v neistých vodách pozemského bytia./


*Téma na spracovanie: sexualita a očista minulosti

Hlavné úlohy človeka v danom veku:

- uvedomiť si seba samého,

- fungovať vo vyvážených citových aj intímnych zväzkoch,

- mať zdravú sexualitu,

- správne nasmerovať osobnú silu a energiu,

- obklopovať sa správnymi ľuďmi /s ktorými celostne rezonujete/,

- uzatvoriť minulosť a všetky blokády, ktoré sú s ňou späté,

- odpustiť všetkým, ktorí kedy ranili vaše city/,

- tvoriť a mať originálne nápady.


Životné lekcie, ktoré sa v danom období vyskytnú /a treba ich zdolať/:

- ocitnutie sa v takzvanom bludnom kruhu /keď človek nevie nájsť východisko z krízovej situácie/,

- vŕtanie sa v minulosti a neschopnosť ju definitívne a finálne uzatvoriť,

- opakovanie sa životných lekcií, ktoré ostali v minulosti otvorené a nerozlúsknuté,

- testovanie a preverovanie ľudí,

- vznik sexuálnych deviácií alebo porúch,

- zrod pokušení, nerestí alebo závislostí,

- nevera vo vzťahu.

/Pre deti vo veku 2, 9 alebo 16 rokov je nevyhnutné, aby jestvovali v plnohodnotnom rodinnom kruhu, kde je rovnako zastúpená mužská aj ženská energia - otec i matka. Medzi rodičmi musí fungovať celostná reciprocita, vyváženosť a jednota. V opačnom prípade dochádza u dieťaťa k narušeniu "sexuálnych koreňov", ktoré v dospelosti ústia do vzťahových či intímnych nuáns./

*Téma na spracovanie: vlastné Ja

Hlavné úlohy človeka v danom veku:

- milovať seba samého,

- cibriť sebalásku, sebaúctu a sebahodnotu,

- uvedomovať si vlastné kvality a plusy a nebáť sa ich prezentovať či manifestovať,

- "žiariť" - ukazovať svoje pravé Ja svetu,

- naštartovať dialóg so svojím najvnútornejším dieťaťom - načúvať jeho potrebám a rešpektovať ich /aby bol človek v súlade so svojím jadrom/,

- disponovať jasnými cieľmi a odvážne za nimi kráčať,

- mať v sebe pokoj a mier,

- urobiť si správny svetonázor a stanoviť životnú filozofiu či optiku.


Životné lekcie, ktoré sa v danom období vyskytnú /a treba ich zdolať/:

- nedostatok sebalásky a dôvery vo vlastné Ja,

- oslabená osobná sila a energia,

- vplyv temných síl a zákerných ľudí /hádzanie polien pod nohy/,

- stresy a napäťové situácie,

- zrod ohnivých emócií - výbušnosti, explozívnosti, netrpezlivosti, jedovitosti a pod.,

- potlačenie seba samého /prispôsobenie sa "inakosti" okolia, a teda narušenie súzvuku s vlastným "jadrom"/.

/Pre deti vo veku 3, 10 alebo 17 rokov je nevyhnutné, aby ich rodičia alebo blízki podporovali v tom, v čom sú dobrí. Takýmto spôsobom sa cibrí ich sebaúcta a schopnosť manifestovať svoje klady v reálnom živote. Deti v tomto veku treba viesť k samostatnosti, odvahe, ale i zodpovednosti za svoje skutky. Je tiež žiaduce, aby sa v nich povzbudzovala trpezlivosť, rozvaha a mierumilovnosť voči všetkému a každému. V opačnom prípade sa z dieťaťa vykľuje človek, ktorý má narušenú sebalásku a nedokáže sa v živote adekvátne presadiť./


*Téma na spracovanie: láska a vzťahy

Hlavné úlohy človeka v danom veku:

- disponovať láskou - aj voči sebe samému, aj voči okoliu,

- dávať aj prijímať lásku /aby vznikala citová rovnováha/,

- existovať v kvalitných vzťahoch /osobných, rodinných, priateľských aj kolegiálnych/,

- vytvárať dobro, pokoj a mier,

- pomáhať, no mať svoje hranice,

- tvoriť a plodiť.


Životné lekcie, ktoré sa v danom období vyskytnú /a treba ich zdolať/:

- neporiadok v citových témach - strácanie sa v tom, čo vlastne človek na ľúbostnej báze chce a čo zasa nie,

- vzťahové problémy a komplikácie,

- rozchody a rozvody,

- sklamania a citové zrady,

- vnútorné prázdno a emočné vákuum.

/Pre deti vo veku 4 a 11 rokov je dôležité, aby ich obklopovali láskyplné a harmonické vzťahy, najmä medzi rodinnými príslušníkmi. Vyžaduje sa "teplo domova", zdravá spoločenskosť, vytváranie nových väzieb a podporovanie empatie, ľudskosti a humánneho prístupu. V opačnom prípade sa z dieťaťa stáva jedinec, ktorý nedokáže, nevie alebo nemôže jestvovať v kvalitných partnerstvách./


*Téma na spracovanie: prejavenie sa

Hlavné úlohy človeka v danom veku:

- prejavovať pravú podstatu svojho Ja /neschovávať vnútri seba škodlivé emócie/,

- zdravo a otvorene komunikovať,

- správne argumentovať,

- vyjavovať svoje názory - bez hanby a "studu",

- stanoviť si vlastnú životnú filozofiu či optiku,

- byť nezávislý a vnútorne slobodný,

- odstrániť zo svojho života všetky putá, reťaze či škodlivé väzby.


Životné lekcie, ktoré sa v danom období vyskytnú /a treba ich zdolať/:

- hádky a spory,

- konfliktné situácie /rozpor medzi našimi a cudzími názormi/,

- uzatváranie emócií v hlbinách duše,

- schovávanie našej originality /hanba prejavovať sa/,

- potlačovanie osobnosti okolnosťami, situáciami alebo inými osobami,

- fixovanie sa na nesprávne miesta, životné momenty či ľudí.

/Pre deti vo veku 5 a 12 rokov je dôležité, aby zdravo, otvorene a hravo komunikovali - prejavovali pravú podstatu svojho Ja. Rodičia by im mali dať priestor hovoriť o všetkom, čo ich teší aj ťaží. Zároveň ich treba viesť k tomu, aby vedeli počúvať a rešpektovať okolie. V danom veku je vhodné rozvíjať umelecké danosti - maľbu, spev či tanec, pretože takýmto spôsobom sa z človeka dostávajú von usádzané a priškripnuté emócie. Ak sa dieťa nanaučí kvalitne komunikovať a diskutovať, v dospelosti bude mať vážnejšie problémy s vedením dialógu a prejavovaním skutočných pocitov./

*Téma na spracovanie: duchovno a vnútorný poriadok

Hlavné úlohy človeka v danom veku:

- nasávať nové poznatky - chcieť vedieť stále viac,

- spoznávať nové veci, vrátane vlastných hlbín,

- rozvíjať zdravé duchovné alebo spirituálne danosti,

- zaujímať sa o veci medzi nebom a zemou,

- nastoliť súlad medzi racionalitou a duchovnosťou /nesnažiť sa všetko osvetli" cez prizmu vedeckosti/,

- lepšie rezonovať so svojím jadrom - byť v súlade s najvnútornejším dieťaťom,

- uvedomiť si blízkosť nebeských bytostí, ktoré nám permanentne pomáhajú,

- nastoliť vo všetkých bunkách života harmóniu, čistotu a poriadok.


Životné lekcie, ktoré sa v danom období vyskytnú /a treba ich zdolať/:

- masa povinností, úloh a zodpovednosti,

- plná hlava nových informácií /človek sa v nich môže strácať/,

- zložité životné alebo osudové skúšky, na ktoré človek nenájde odpovede vo vonkajšom prostredí /treba sa vnoriť do vlastného jadra a v jeho hĺbkach odhaliť príčiny daných udalostí/,

- zdravotné ťažkosti, ktoré si vyžiadajú hĺbkový ponor do seba samého a objavenie takzvaných psychosomatických kľúčov,

- udalosti, v rámci ktorých sa bije rozum a cit /ego verzus duchovná podstata človeka/

/Pre deti vo veku 6 a 13 rokov je dôležité, aby ich obklopoval poriadok a čistota - jasné a vyhranené štruktúry. Rodičia by v nich mali podnecovať zdravú chuť po vedomostiach a nových poznatkoch, ale aj schopnosť selektovať medzi informáciami, ktoré k nim pritekajú z okolitého sveta. Deťom v danom veku treba vysvetľovať, že okrem pozemského sveta jestvuje aj svet duchovný - ktorý na nás permenantne dohliada. V opačnom prípade sa z dieťaťa vyvinie skeptický jedinec s averziou voči všetkému novému a čerstvému. Takýto "dospelák" bude chcieť všetko ozrejmiť cez prizmu pragmatizmu a racionality - zabúdajúc na duchovné a spirituálne princípy života./


*Téma na spracovanie: Boh a viera

Hlavné úlohy človeka v danom veku:

- naštartovať zdravú vieru - aj v seba samého, aj v najvyššie princípy,

- uvedomiť si permanentnú blízkosť a dotyky Boha,

- stotožniť sa s teóriou, že všetko, čo sa deje v našich životoch, je v súlade s Božími normami /má svoj význam/,

- získať odpovede na kľúčové životné otázky a otázniky /aj také, ktoré vnútri človeka rezonovali dlhé roky/,

- byť presvedčený o tom, že zázraky existujú - a to vo všetkých rovinách života,

- konať dobro /pretože v mene karmy sa vracia všetko, čo vytvoríme/.


Životné lekcie, ktoré sa v danom období vyskytnú /a treba ich zdolať/:

- rôzne problémy a starosti /aj závažného rázu/, ktoré preveria osobnú silu človeka a jeho neoblomnú vieru,

- priťahovanie negatívnych alebo negativistických ľudí /ktorí v nás vidia duchovných lektorov a koučov/,

- odohrávanie sa zvláštnych udalostí /len dialógy s Bohom ozrejmia ich skutočný význam a posolstvo/.

/Pre deti vo veku 7 a 14 rokov je dôležité, aby v nich rodinní príslušníci cibrili zdravú a hodnotnú vieru - aj vo vlastné Ja, aj v Boha a nebeské bytosti. Je žiaduce, aby mladí ľudia videli a vnímali harmonické, láskyplné a zdravou "duchovnosťou" presiaknuté prostredie, v ktorom nejestvujú problémy, ale len výzvy a Božie úlohy. V opačnom prípade z nich vyrastú osoby, ktoré ničomu a nikomu neveria - ani sebe. Vplyvom "odstrihnutia" sa od Boha v sebe nechajú prepuknúť spirituálne "toxíny" v podobe nenávisti, celostnej zloby alebo osobnostnej "stratenosti". 


Zdroj obrázkov: pixabay

Kategórie